REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I RODZICÓW „Meszna oczami przedszkolaków”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I RODZICÓW

Meszna oczami przedszkolaków”

 

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Publiczne w Mesznej przy ulicy Agrestowej 1.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Mesznej oraz dla ich rodziców.
 3. Koordynatorem konkursu jest pani mgr Marta Noga.
 4. Tematyka prac związana jest z Meszną – jej położeniem, tradycją i kulturą – ważną role w konkursie odgrywają rodzice jak i dziadkowie dzieci uczęszczających do przedszkola – ich zadaniem jest zwrócenie uwagi dzieci na otaczające je piękno beskidzkiego krajobrazu oraz przemiany, jakie w nim zachodzą. Tematyką prac może być: krajobraz Mesznej, życie codzienne w Mesznej, Meszna dawniej i dziś, tradycje Mesznej, folklor Mesznej i kultura Mesznej.

Cele konkursu:

 • Rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych,
 • Zapoznanie dzieci z folklorem i sztuką ludową związaną z Meszną,
 • Zwrócenie uwagi dzieci na otaczające je piękno beskidzkiego krajobrazu.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Mesznej oraz ich rodziców.

Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs trwa od 25 stycznia 2024r. do 25 lutego 2024r.
 2. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką, w formacie  A4 w formie płaskiej.
 3. Praca konkursowa powinna być opatrzona następującymi danymi:
  Imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka oraz nazwa grupy do której dziecko uczęszcza.
 4. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie lub z niewielką pomocą rodzica.
 5. Oceniana będzie zgodność z tematem. Pomysłowe i ciekawe ujęcie tematu, samodzielność wykonania oraz estetyka

Termin i miejsce składania prac:

 1. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do dnia 25 lutego 2024r. do nauczycieli uczących w poszczególnych grupach, bądź do koordynatora konkursu – pani Marty Noga.
 2. Wraz z pracami konkursowymi należy przesłać zgody rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych dziecka biorącego udział w konkursie – załącznik numer 1.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród:

 1. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora konkursu w dniach 26 – 29 lutego 2024r., która przyzna nagrody i dyplomy.
 2. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej organizatora: http://www.meszna.edu.pl/.
 3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie, a za wyróżnione prace komisja przyzna nagrody.

Postanowienia końcowe:

 1. Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu konkursu.
 2. Przekazując pracę na konkurs rodzic dziecka zgadza się na ekspozycję pracy na wystawie oraz na stronie internetowej organizatora.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej http://www.meszna.edu.pl/. Informacje dotyczące konkursu można także uzyskać pisząc na adres: m.jasek21@wp.pl

Załącznik nr 1 – zgoda rodzica

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status