Szkolny Klub Wolontariusza

„Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając siebie.
To jest pełna realizacja przykazania miłości.”
św. Jan Paweł II

Szkolny Klub Wolontariusza w Szkole Podstawowej im. BŁ. Jana Pawła II w Mesznej

Szkolny Klub Wolontariusza skupia młodzież uczącą się w Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Mesznej zainteresowaną ideą wolontariatu (łac. voluntarius – dobrowolny), czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym. W ramach działalności klubu organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie służące organizacji zbiórek i akcji charytatywnych oraz podsumowujące akcje.

Okres nauki w szkole wydaje się być najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Młodych ludzi cechuje bowiem poczucie wspólnoty. Są oni skłonni akceptować te same normy i zasady, wykazywać otwartość i ciekawość świata. Wolontariat odciska swoje dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach życia, jest jedyną w swoim rodzaju formą kształcenia. W obecnych czasach trudno znaleźć inne, lepsze narzędzie edukacji obywatelskiej. Młodzież ma szansę uczestniczyć w zajęciach zgodnie z zainteresowaniami, podjąć się zadań wzbogacających jej doświadczenia i umiejętności. Udział w wolontariacie  w wyniku nabytych doświadczeń pozwala sprecyzować zainteresowania, znaleźć pomysł na zawód, studia, a czasem po prostu dorosnąć.

Ministerstwo Edukacji i Nauki popiera działania związane z upowszechnianiem wolontariatu wśród młodych ludzi.

Utworzenie szkolnego klubu wolontariusza umożliwia ujęcie spontanicznych przedsięwzięć, akcji w systematyczną, długofalową pomoc potrzebującym. Ta forma pozwala określić jasne zasady współpracy, zrozumiałe dla wszystkich członków klubu.

Młodzież skupiona w szkolnych klubach wolontariusza podejmuje działania na rzecz dwóch środowisk:

 • społeczności szkolnej – jest to zazwyczaj pomoc koleżeńska,
 • środowiska lokalnego –  pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, zbiórki, kwesty.

Kim jest wolontariusz?

Wolontariat (łac. volontarius – ochotniczy, dobrowolny) – definiowany jest jako świadome, dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych, potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie.

Jest swoistym odruchem serca, pociągającym za sobą konkretne czyny zmierzające do wsparcia, udzielenia pomocy człowiekowi, który znalazł się  w trudnej sytuacji życiowej. Przynależność do szkolnego wolontariatu warunkują dobrowolność  i przestrzeganie kodeksu wolontariusza.

Ideał osobowy wolontariusza:

 • Wolontariusz jest osobą, która stale podejmuje pracę  nad sobą, stara się coraz lepiej poznać samego siebie, swoje mocne i słabe strony, talenty i ograniczenia.
 • Wolontariusz poznaje swoja motywację do pracy z potrzebującymi.
 • Wolontariusz jest wzorem postępowania dla swoich rówieśników.
 • Wolontariusz nie jest biernym obserwatorem rzeczywistości, ale stara się ją rozumieć i podejmować działania zmierzające do rozwiazywania trudnych sytuacji.
 • Wolontariusz nie stoi bezczynnie wobec zła, niesprawiedliwości (staje
  w obronie praw słabszych), ale podejmuje działania przemyślane.
 • Wolontariusz uczy się współpracy z innymi, bo pamięta, że rozwiązanie niektórych problemów wymaga zaangażowania wielu osób.

Jak zostać wolontariuszem?

Na pewno wielu z Was zastanawia się: Jak mogę zostać wolontariuszem? Od czego zacząć?
Nie jest ważne, ile posiadamy wolnego czasu, liczą się dobre chęci.

Cechy, które powinny charakteryzować wolontariusza:

 • dużo optymizmu i chęci do działania,
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,
 • odwaga i brak barier psychicznych,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność.

Dlaczego warto angażować się w wolontariat?

Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który jej od nas potrzebuje. Najlepszą zapłatą za pracę jest uśmiech i ciepłe słowa od podopiecznego.

Jeśli masz jeszcze wątpliwości, czy zostać wolontariuszem, niech poniższe argumenty na rzecz wolontariatu zachęcą cię do bycia ochotnikiem.

Wolontariat stwarza szansę:

 • wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
 • rozwijania zainteresowań,
 • zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach,
 • zawarcia przyjaźni,
 • wywierania wpływu na zmiany społeczne,
 • zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Nagradzanie wolontariuszy za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza – Honorowa Odznaka Wolontariusza (klasa 8), wpis na świadectwo ukończenia szkoły.

Akty prawne o wolontariacie:

 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została opublikowana w Dz. U. z 2003 r, nr 96, poz. 873, a przepisy wprowadzające ustawę w Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 974.
 • Ustawa weszła w życie 29 czerwca 2003 roku z wyjątkiem art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 art. 11-34 oraz art. 35 ust. 2 pkt. 5, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.
 • Przepisy wprowadzające ustawę weszły w życie 29 czerwca 2003 roku z wyjątkiem art. 3 – 4 oraz 6-14 art. 116- 119 oraz art. 21-23, które obowiązują od dniem 1 stycznia 2004 roku

Przyznawanie punktów za wolontariat odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), przepisy wprowadzające ustawę: Prawo oświatowe.

Niniejsze informacje opracowano na podstawie publikacji Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.
Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariusza
mgr Dorota Klimczyńska

Wolontariusze:

Klasa 7
Dagmara Niewińska
Dawid Niżewski
Damian Duraj
Klaudia Holli
Kamila Olbert
Ania Syzdek
Julia Mucha
Natalia Trzopek
Kacper Tomalik
Mikołaj Strzałka
Adam Dunat
Ewelina Wilczek

Klasa 8
Lena Gluza
Wiktoria Dobija
Julia Kępys
Elena Cembala
Natalia Szuta
Zofia Przybyła
Natalia Moszczyńska
Grzegorz Klęczar
Miłosz Juraszek
Kamil Klaczek
Dominik Kubica
Jan Róg
Mateusz Kubica

Lena Gluza – Koordynator ogólny
Kamila Olbert – Koordynator 7 klasy
Zofia Przybyła – Koordynator 8 klasy
Dorota Klimczyńska – Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza

 

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status