Szkolny Klub Wolontariusza

„Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając siebie.
To jest pełna realizacja przykazania miłości.”
św. Jan Paweł II

Szkolny Klub Wolontariusza w Szkole Podstawowej im. BŁ. Jana Pawła II w Mesznej

Szkolny Klub Wolontariusza skupia młodzież uczącą się w Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Mesznej zainteresowaną ideą wolontariatu (łac. voluntarius – dobrowolny), czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym. W ramach działalności klubu organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie służące organizacji zbiórek i akcji charytatywnych oraz podsumowujące akcje.

Okres nauki w szkole wydaje się być najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Młodych ludzi cechuje bowiem poczucie wspólnoty. Są oni skłonni akceptować te same normy i zasady, wykazywać otwartość i ciekawość świata. Wolontariat odciska swoje dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach życia, jest jedyną w swoim rodzaju formą kształcenia. W obecnych czasach trudno znaleźć inne, lepsze narzędzie edukacji obywatelskiej. Młodzież ma szansę uczestniczyć w zajęciach zgodnie z zainteresowaniami, podjąć się zadań wzbogacających jej doświadczenia i umiejętności. Udział w wolontariacie  w wyniku nabytych doświadczeń pozwala sprecyzować zainteresowania, znaleźć pomysł na zawód, studia, a czasem po prostu dorosnąć.

Ministerstwo Edukacji i Nauki popiera działania związane z upowszechnianiem wolontariatu wśród młodych ludzi.

Utworzenie szkolnego klubu wolontariusza umożliwia ujęcie spontanicznych przedsięwzięć, akcji w systematyczną, długofalową pomoc potrzebującym. Ta forma pozwala określić jasne zasady współpracy, zrozumiałe dla wszystkich członków klubu.

Młodzież skupiona w szkolnych klubach wolontariusza podejmuje działania na rzecz dwóch środowisk:

 • społeczności szkolnej – jest to zazwyczaj pomoc koleżeńska,
 • środowiska lokalnego –  pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, zbiórki, kwesty.

Kim jest wolontariusz?

Wolontariat (łac. volontarius – ochotniczy, dobrowolny) – definiowany jest jako świadome, dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych, potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie.

Jest swoistym odruchem serca, pociągającym za sobą konkretne czyny zmierzające do wsparcia, udzielenia pomocy człowiekowi, który znalazł się  w trudnej sytuacji życiowej. Przynależność do szkolnego wolontariatu warunkują dobrowolność  i przestrzeganie kodeksu wolontariusza.

Ideał osobowy wolontariusza:

 • Wolontariusz jest osobą, która stale podejmuje pracę  nad sobą, stara się coraz lepiej poznać samego siebie, swoje mocne i słabe strony, talenty i ograniczenia.
 • Wolontariusz poznaje swoja motywację do pracy z potrzebującymi.
 • Wolontariusz jest wzorem postępowania dla swoich rówieśników.
 • Wolontariusz nie jest biernym obserwatorem rzeczywistości, ale stara się ją rozumieć i podejmować działania zmierzające do rozwiazywania trudnych sytuacji.
 • Wolontariusz nie stoi bezczynnie wobec zła, niesprawiedliwości (staje
  w obronie praw słabszych), ale podejmuje działania przemyślane.
 • Wolontariusz uczy się współpracy z innymi, bo pamięta, że rozwiązanie niektórych problemów wymaga zaangażowania wielu osób.

Jak zostać wolontariuszem?

Na pewno wielu z Was zastanawia się: Jak mogę zostać wolontariuszem? Od czego zacząć?
Nie jest ważne, ile posiadamy wolnego czasu, liczą się dobre chęci.

Cechy, które powinny charakteryzować wolontariusza:

 • dużo optymizmu i chęci do działania,
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,
 • odwaga i brak barier psychicznych,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność.

Dlaczego warto angażować się w wolontariat?

Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który jej od nas potrzebuje. Najlepszą zapłatą za pracę jest uśmiech i ciepłe słowa od podopiecznego.

Jeśli masz jeszcze wątpliwości, czy zostać wolontariuszem, niech poniższe argumenty na rzecz wolontariatu zachęcą cię do bycia ochotnikiem.

Wolontariat stwarza szansę:

 • wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
 • rozwijania zainteresowań,
 • zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach,
 • zawarcia przyjaźni,
 • wywierania wpływu na zmiany społeczne,
 • zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Nagradzanie wolontariuszy za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza – Honorowa Odznaka Wolontariusza (klasa 8), wpis na świadectwo ukończenia szkoły.

Akty prawne o wolontariacie:

 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została opublikowana w Dz. U. z 2003 r, nr 96, poz. 873, a przepisy wprowadzające ustawę w Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 974.
 • Ustawa weszła w życie 29 czerwca 2003 roku z wyjątkiem art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 art. 11-34 oraz art. 35 ust. 2 pkt. 5, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.
 • Przepisy wprowadzające ustawę weszły w życie 29 czerwca 2003 roku z wyjątkiem art. 3 – 4 oraz 6-14 art. 116- 119 oraz art. 21-23, które obowiązują od dniem 1 stycznia 2004 roku

Przyznawanie punktów za wolontariat odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), przepisy wprowadzające ustawę: Prawo oświatowe.

Niniejsze informacje opracowano na podstawie publikacji Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.
Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariusza
mgr Dorota Klimczyńska

Wolontariusze:

Klasa 7
Dagmara Niewińska
Dawid Niżewski
Damian Duraj
Klaudia Holli
Kamila Olbert
Ania Syzdek
Julia Mucha
Natalia Trzopek
Kacper Tomalik
Mikołaj Strzałka
Adam Dunat
Ewelina Wilczek

Klasa 8
Lena Gluza
Wiktoria Dobija
Julia Kępys
Elena Cembala
Natalia Szuta
Zofia Przybyła
Natalia Moszczyńska
Grzegorz Klęczar
Miłosz Juraszek
Kamil Klaczek
Dominik Kubica
Jan Róg
Mateusz Kubica

Lena Gluza – Koordynator ogólny
Kamila Olbert – Koordynator 7 klasy
Zofia Przybyła – Koordynator 8 klasy
Dorota Klimczyńska – Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza

 

Back To Top