Psycholog przedszkole

W naszym przedszkolu dbamy o rozwój psychoruchowy naszych podopiecznych, a także o ich dobre samopoczucie oraz rozwój emocjonalno-społeczny. Pomocy w tym
zakresie udziela psycholog przedszkolny. Jego główną rolą jest zapewnienie wsparcia dzieciom w budowaniu zdrowej tożsamości, umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem. Obecność psychologa jest dowodem na nasze zaangażowanie w dobrostan każdego przedszkolaka oraz dążenie do stworzenia przyjaznego i wspierającego środowiska przedszkolnego.

Rola psychologa przedszkolnego
1. Udzielanie podopiecznym przedszkola wsparcia emocjonalnego:
– pomoc nabywaniu umiejętności odczytywania emocji własnych oraz innych osób i właściwego reagowania na nie;
– rozwijanie empatii;
– pomoc w konstruktywnym radzeniu sobie z negatywnymi emocjami jak złość, strach czy smutek;
– wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w swoje zdolności i możliwości.
2. Udzielanie dzieciom wsparcia w zakresie rozwoju społecznego:
– nauka rozumienia różnych sytuacji społecznych i prawidłowego reagowania na nie;
– modelowanie zachowań akceptowanych społecznie;
– pomoc w nawiązywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami, w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych;
– zrozumienie, że każdy jest tak samo ważny, ma w trakcie zajęć równe prawa i obowiązki i nie należy nikogo dyskryminować, nauka tolerancji;
– rozwijanie umiejętności poszukiwania pomocy oraz wsparcia w otoczeniu i korzystania z niego.
3. Rozpoznawanie trudności:
– psycholog przedszkolny jest w stanie zidentyfikować ewentualne trudności rozwojowe lub zachowania, które mogą wymagać dalszej uwagi i pomocy;

– uważnie obserwuje zachowania dzieci i dokonuje ich analizy;
– opracowuje programy, plany i strategie wsparcia dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci (wspólnie z nauczycielami przedszkola i innymi specjalistami).
4. Udzielanie wsparcia rodzicom/opiekunom:
– współpraca z rodzicami;
– udzielanie porad i wskazówek dotyczących wspierania rozwoju dziecka;
– konsultacje w zależności od bieżących potrzeb i sytuacji w celu zapewnienia spójnego i skoordynowanego wsparcia dla dzieci.
5. Współpraca z nauczycielami przedszkola i innymi specjalistami:
– udzielanie porad i wskazówek dotyczących wspierania rozwoju dziecka;
– konsultacje w zależności od bieżących potrzeb i sytuacji;
– wymiana spostrzeżeń oraz informacji.
6. Terapia i interwencja:
– w razie potrzeby psycholog udziela wsparcia dzieciom w bieżących trudnych sytuacjach pojawiających się w przedszkolu;
– prowadzi terapie indywidualne lub grupowe, aby pomóc dzieciom w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi lub społecznymi, pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
– udziela wsparcia podopiecznym, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, bądź opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, a także ich rodzicom/opiekunom i wychowawcom.

Wsparcia psychologicznego w naszym przedszkolu udziela mgr Katarzyna Kołodziej-Kwaśny.
Godziny pracy:
Poniedziałki 8:30 – 09:00, 10:00 – 11:30
Środy 10:30 – 11:30

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status