Psycholog przedszkole

W naszym przedszkolu dbamy o rozwój psychoruchowy naszych podopiecznych, a także o ich dobre samopoczucie oraz rozwój emocjonalno-społeczny. Pomocy w tym
zakresie udziela psycholog przedszkolny. Jego główną rolą jest zapewnienie wsparcia dzieciom w budowaniu zdrowej tożsamości, umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem. Obecność psychologa jest dowodem na nasze zaangażowanie w dobrostan każdego przedszkolaka oraz dążenie do stworzenia przyjaznego i wspierającego środowiska przedszkolnego.

Rola psychologa przedszkolnego
1. Udzielanie podopiecznym przedszkola wsparcia emocjonalnego:
– pomoc nabywaniu umiejętności odczytywania emocji własnych oraz innych osób i właściwego reagowania na nie;
– rozwijanie empatii;
– pomoc w konstruktywnym radzeniu sobie z negatywnymi emocjami jak złość, strach czy smutek;
– wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w swoje zdolności i możliwości.
2. Udzielanie dzieciom wsparcia w zakresie rozwoju społecznego:
– nauka rozumienia różnych sytuacji społecznych i prawidłowego reagowania na nie;
– modelowanie zachowań akceptowanych społecznie;
– pomoc w nawiązywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami, w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych;
– zrozumienie, że każdy jest tak samo ważny, ma w trakcie zajęć równe prawa i obowiązki i nie należy nikogo dyskryminować, nauka tolerancji;
– rozwijanie umiejętności poszukiwania pomocy oraz wsparcia w otoczeniu i korzystania z niego.
3. Rozpoznawanie trudności:
– psycholog przedszkolny jest w stanie zidentyfikować ewentualne trudności rozwojowe lub zachowania, które mogą wymagać dalszej uwagi i pomocy;

– uważnie obserwuje zachowania dzieci i dokonuje ich analizy;
– opracowuje programy, plany i strategie wsparcia dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci (wspólnie z nauczycielami przedszkola i innymi specjalistami).
4. Udzielanie wsparcia rodzicom/opiekunom:
– współpraca z rodzicami;
– udzielanie porad i wskazówek dotyczących wspierania rozwoju dziecka;
– konsultacje w zależności od bieżących potrzeb i sytuacji w celu zapewnienia spójnego i skoordynowanego wsparcia dla dzieci.
5. Współpraca z nauczycielami przedszkola i innymi specjalistami:
– udzielanie porad i wskazówek dotyczących wspierania rozwoju dziecka;
– konsultacje w zależności od bieżących potrzeb i sytuacji;
– wymiana spostrzeżeń oraz informacji.
6. Terapia i interwencja:
– w razie potrzeby psycholog udziela wsparcia dzieciom w bieżących trudnych sytuacjach pojawiających się w przedszkolu;
– prowadzi terapie indywidualne lub grupowe, aby pomóc dzieciom w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi lub społecznymi, pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
– udziela wsparcia podopiecznym, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, bądź opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, a także ich rodzicom/opiekunom i wychowawcom.

Wsparcia psychologicznego w naszym przedszkolu udziela mgr Katarzyna Kołodziej-Kwaśny.
Godziny pracy:
Poniedziałki 8:30 – 09:00, 10:00 – 11:30
Środy 10:30 – 11:30

Back To Top