Samorząd szkoły

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2023/2024

PRZEWODNICZĄCY: Miłosz Juraszek, kl. 8.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Dawid Niżewski, kl. 7.

Opiekunem Samorządu Szkolnego wybrany został przez uczniów Pan Mateusz Radaczyński.

Cele samorządu uczniowskiego:

1.Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

2.Współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

  1. Kształtowanie zainteresowania życiem i działalnością społeczną.
  2. Kształtowanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole.
  3. Kształtowanie postawy zdrowego i bezpiecznego stylu życia, inspirowanie harmonijnego rozwoju.
  4. Budowanie gotowości podejmowania obowiązków i brania odpowiedzialności za ich realizację.
  5. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
  6. Reprezentowanie społeczności uczniowskiej w szkole i społeczności lokalnej.

Rozdział 2

Kształt samorządu uczniowskiego

1.Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Mesznej.

  1. Organami samorządu uczniowskiego są:

1) Przewodniczący samorządu uczniowskiego;

2) Zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego;

3) Samorządy klasowe.

Organy samorządu są jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

  1. Przewodniczący samorządu:

1) Reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji;

2) Kieruje pracą samorządu uczniowskiego;

3) Reprezentuje szkołę na uroczystościach i imprezach pozaszkolnych;

4) Występuje z wnioskami do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców
w ramach swoich kompetencji;

5) Podpisuje uchwały samorządu uczniowskiego i odpowiada za ich realizację.

Zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego:

1)Ściśle współpracuje z zastępcą przewodniczącego samorządu uczniowskiego;
2) Zastępuje przewodniczącego samorządu uczniowskiego w przypadku jego nieobecności bądź w innych sytuacjach tego wymagających;

  1. Samorząd klasowy:

1) Organizuje życie klasy – ważne dni, uroczystości klasowe, imprezy pozalekcyjne;

2) We współpracy z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy społeczności klasowej;

3) Organizuje pomoc koleżeńską przy wsparciu wychowawcy klasy;

4) Reprezentuje klasę na zewnątrz.

 

 

 

 

Back To Top