Samorząd szkoły

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PRZEWODNICZĄCY: MIŁOSZ JURASZEK

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: WIKTORIA DOBIJA

 

Sekcja reprezentacyjna:

Dobija Wiktoria

Duraj Damian

Gałęzia Małgorzata

Juraszek Miłosz

Klęczar Grzegorz

Moszczyńska Natalia

Olbert Kamila

 

Sekcja wolontariatu:

Duraj Damian

Gębala Ida

Gluza Lena

Góralczyk – Rajewska Katarzyna

Holli Klaudia

Nikiel Jakub

Niżewski Dawid

Trzopek Natalia

Zielińska Gabriel

 

Sekcja sportowa:

Adamus Hanna

Duraj Damian

Hammani Mariem

Holli Klaudia

Góralczyk – Rajewska Katarzyna

Śleziak Jan

Trzopek Natalia

 

Sekcja dekoratorska:

Góralczyk – Rajewska Katarzyna

Holli Klaudia

Niżewski Dawid

Zieliński Gabriel

 

 


 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II W ZSPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W MESZNEJ

 

 

 • 1.

 

1.Samorząd uczniowski działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016  roku – Prawo Oświatowe (Dziennik Ustaw – Dz. U. rok 2017, poz. 59) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

2.Regulamin jest uchwalany przez ogół uczniów głosowaniu równym, tajnym i bezpośrednim.

3.Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły ani ustawą.

 

4.Samorząd działa w oparciu o plan pracy opracowywany i akceptowany na początku roku szkolnego.

 

 

Rozdział 1

Cele samorządu uczniowskiego

 

 • 2.

 

1.Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

2.Współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

 1. Kształtowanie zainteresowania życiem i działalnością społeczną.
 2. Kształtowanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole.
 3. Kształtowanie postawy zdrowego i bezpiecznego stylu życia, inspirowanie harmonijnego rozwoju.
 4. Budowanie gotowości podejmowania obowiązków i brania odpowiedzialności za ich realizację.
 5. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
 6. Reprezentowanie społeczności uczniowskiej w szkole i społeczności lokalnej.

 

 

Rozdział 2

Kształt samorządu uczniowskiego

 

 • 3.

 

1.Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Mesznej.

 1. Organami samorządu uczniowskiego są:

1) Przewodniczący samorządu uczniowskiego;

2) Zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego;

3) Samorządy klasowe.

 

 1. Organy samorządu są jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

 

 1. Przewodniczący samorządu:

1) Reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji;

2) Kieruje pracą samorządu uczniowskiego;

3) Reprezentuje szkołę na uroczystościach i imprezach pozaszkolnych;

4) Występuje z wnioskami do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców
w ramach swoich kompetencji;

5) Podpisuje uchwały samorządu uczniowskiego i odpowiada za ich realizację.

 

 1. Zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego:

1)Ściśle współpracuje z zastępcą przewodniczącego samorządu uczniowskiego;
2) Zastępuje przewodniczącego samorządu uczniowskiego w przypadku jego nieobecności bądź w innych sytuacjach tego wymagających;

 

 1. Samorząd klasowy:

1) Organizuje życie klasy – ważne dni, uroczystości klasowe, imprezy pozalekcyjne;

2) We współpracy z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy społeczności klasowej;

3) Organizuje pomoc koleżeńską przy wsparciu wychowawcy klasy;

4) Reprezentuje klasę na zewnątrz.

 

 

Rozdział 3

Kompetencje samorządu uczniowskiego

 

 • 4.

 

 1. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi oraz radzie pedagogicznej i radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

 

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

 

5) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

 

6) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem.

 

 

 • 5.

 

 1. Samorząd może, w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmować działania z zakresu wolontariatu, mające w szczególności na celu:

 

1) rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

 

2) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu, przygotowanie do podejmowania ról w tym zakresie;

 

3) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, biednych itp.;

 

4) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;

 

5) ukazywanie uczniom obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami takimi jak: głód, wojny, bieda, osamotnienie itp.;

 

6) promowanie życia bez uzależnień.

 

 

 • 6.

 

 1. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu z poszczególnych oddziałów.

 

 1. Opiekunem rady wolontariatu jest opiekun samorządu lub inny nauczyciel zaangażowany
  w bezinteresowną służbę potrzebującym.
 2. Rada wolontariatu w szczególności:

1) opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym
i otoczeniu szkoły;

2) opracowuje roczny plan pacy i organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy
z konkretną instytucją czy grupą wspieraną;

3) uczeń podejmujący pracę wolontariusza winien wiedzieć, czego konkretnie się od niego oczekuje, znać pozytywy i trudne elementy tych działań, aby jego zobowiązanie do pracy było w pełni świadome.

 1. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby korygowana.

 

 

 

Rozdział 4

Tryb  wyboru samorządu uczniowskiego

 

 • 7.

 

1.Kadencja wszystkich członków samorządu uczniowskiego trwa jeden rok i kończy się w dniu kolejnych wyborów.

 1. Wybory członków samorządu uczniowskiego mają charakter równy, tajny i bezpośredni.
 2. Tryb wyboru samorządu klasowego:

1) Samorząd klasowy jest wybierany zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 2/3 uczniów klasy;

2) Kandydaci do pracy w samorządzie klasowym legitymują się co najmniej dobrą oceną zachowania za poprzedni rok szkolny;

3) Uczeń z największą liczbą głosów zostaje przewodniczącym klasy, osoba z kolejną liczbą głosów obejmuje funkcję zastępcy przewodniczącego klasy;

4) W klasach IV – VIII dopuszcza się powołanie skarbnika klasy;

5) Nad przebiegiem wyborów samorządu klasowego czuwa wychowawca klasy;

6) W przypadku, gdy uczeń nie sprawuje właściwe powierzonej sobie funkcji lub gdy praca ta powoduje u niego trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska;

7) W takim przypadku jego funkcję przejmuje zastępca przewodniczącego klasy.

 1. Tryb wyboru samorządu uczniowskiego:

1) Kandydaci do pracy w samorządzie uczniowskim są wybierani przez społeczność
klas IV – VIII;

2) Klasy IV – VIII desygnują po trzech kandydatów do pracy w samorządzie uczniowskim (w tym przewodniczący klasy, zastępca przewodniczącego);

3) Kandydaci do pracy w samorządzie uczniowskim legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania za poprzedni rok szkolny;

4) Uczeń z największą liczbą głosów zostaje przewodniczącym samorządu uczniowskiego, osoba z kolejną liczbą głosów obejmuje funkcję zastępcy przewodniczącego samorządu uczniowskiego;

5) Pozostałych uczniów na zasadzie dobrowolności powołuje się do pracy w poszczególnych sekcjach samorządu uczniowskiego;

6) Dopuszcza się tworzenie następujących sekcji:

 1. a) sekcja reprezentacyjna,
 2. b) sekcja wolontariatu,
 3. c) sekcja techniczna,
 4. d) sekcja sportowa,
 5. e) sekcja dekoratorska.

 

7) Nad przebiegiem wyborów samorządu uczniowskiego czuwa opiekun samorządu;

8) W przypadku, gdy uczeń nie sprawuje właściwe powierzonej sobie funkcji lub gdy praca ta powoduje u niego trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska;

9) W takim przypadku jego funkcję przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego;

10) Aktywna i sumienna praca na rzecz społeczności uczniowskiej nagradzana jest zgodnie z zapisami statutu szkoły.

 

 • 8.

 

 1. Wybory samorządu uczniowskiego mogą być poprzedzone tygodniową kampanią wyborczą, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania
  na rzecz społeczności uczniowskiej.
 2. Kampania wyborcza nie może zakłócać pracy szkoły. Szczegóły techniczne jej prowadzenia określa opiekun samorządu we współpracy z wychowawcami klas.
 3. Nad właściwą formą prowadzenia kampanii przez kandydatów z poszczególnych klas czuwają wychowawcy tych oddziałów.

 

 

Rozdział 5

Opiekun samorządu uczniowskiego

 

 • 9.

 

 1. Wyboru opiekuna bądź opiekunów samorządu uczniowskiego corocznie dokonuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną przy aprobacie samorządu uczniowskiego.
 2. Opiekun samorządu uczniowskiego jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy samorządu. Uczestniczy we wszystkich formach pracy samorządu.
 3. Zadaniem opiekuna samorządu uczniowskiego jest:

1) czuwanie nad całokształtem prac samorządu uczniowskiego;

2) pośredniczenie między uczniami i nauczycielami oraz jednostkami zewnętrznymi;

3) doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich;

4) pośredniczenie w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach.

 

 1. opiekun samorządu uczniowskiego prowadzi i dokumentuje całość rozliczeń finansowych samorządu uczniowskiego.

 

 1. Opiekun samorządu uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję
  z pełnionej funkcji. Na jego miejsce dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną
  i przy aprobacie samorządu uczniowskiego powołuje nowego opiekuna.

 

Rozdział 4

Dokumentacja działalności samorządu uczniowskiego

 

 • 10.

 

1.Dokumentacja działań samorządu uczniowskiego obejmuje:

1) Regulamin samorządu uczniowskiego.

2) Plan pracy samorządu uczniowskiego.

3) Sprawozdania z działalności samorządu uczniowskiego.

 

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

 • 11.

 

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia.
 2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz w gabinecie pedagoga.
 3. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
  z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

 

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status