Samorząd szkoły

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2023/2024

PRZEWODNICZĄCY: Miłosz Juraszek, kl. 8.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Dawid Niżewski, kl. 7.

Opiekunem Samorządu Szkolnego wybrany został przez uczniów Pan Mateusz Radaczyński.

Cele samorządu uczniowskiego:

1.Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

2.Współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

  1. Kształtowanie zainteresowania życiem i działalnością społeczną.
  2. Kształtowanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole.
  3. Kształtowanie postawy zdrowego i bezpiecznego stylu życia, inspirowanie harmonijnego rozwoju.
  4. Budowanie gotowości podejmowania obowiązków i brania odpowiedzialności za ich realizację.
  5. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
  6. Reprezentowanie społeczności uczniowskiej w szkole i społeczności lokalnej.

Rozdział 2

Kształt samorządu uczniowskiego

1.Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Mesznej.

  1. Organami samorządu uczniowskiego są:

1) Przewodniczący samorządu uczniowskiego;

2) Zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego;

3) Samorządy klasowe.

Organy samorządu są jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

  1. Przewodniczący samorządu:

1) Reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji;

2) Kieruje pracą samorządu uczniowskiego;

3) Reprezentuje szkołę na uroczystościach i imprezach pozaszkolnych;

4) Występuje z wnioskami do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców
w ramach swoich kompetencji;

5) Podpisuje uchwały samorządu uczniowskiego i odpowiada za ich realizację.

Zastępca przewodniczącego samorządu uczniowskiego:

1)Ściśle współpracuje z zastępcą przewodniczącego samorządu uczniowskiego;
2) Zastępuje przewodniczącego samorządu uczniowskiego w przypadku jego nieobecności bądź w innych sytuacjach tego wymagających;

  1. Samorząd klasowy:

1) Organizuje życie klasy – ważne dni, uroczystości klasowe, imprezy pozalekcyjne;

2) We współpracy z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy społeczności klasowej;

3) Organizuje pomoc koleżeńską przy wsparciu wychowawcy klasy;

4) Reprezentuje klasę na zewnątrz.

 

 

 

 

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status