Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno–Przedszkolny w Mesznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.meszna.edu.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: 33 817 12 13, telefon kom.: 579 470 796

E-mail: sekretariat@zspmeszna.pl

Adres korespondencyjny: 43-360 Meszna, ul. Szkolna 1

Data publikacji strony internetowej: 26.03.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05/09/2020

Deklarację sporządzono dnia: 22/09/2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

1.1.1 – Treść nietekstowa

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

1.2.4 – Transmisje audiowizualne

2.1.1 –  Nawigacja klawiaturowa

2.1.2 – Fokus nawigacji

2.4.1 – Szybka nawigacja

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

3.1.1 – Język strony

4.1.1 – Parsowanie

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

Wyłączenia:

Zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki zostały publikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej,

Zamieszczone w postaci załączników w formie skanów nie są zgodne gdyż publikowane zostały przez wejściem ustawy o dostępności cyfrowej,

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Pobożny
E-mail: sekretariat@zspmeszna.pl
Telefon: 33 817 12 13

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mesznej.

Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:

  • PJM (polski język migowy),
  • SJM (system językowo-migowy),

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.

Obecnie Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mesznej nie dysponuje możliwością skorzystania                 z dostępu tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mesznej, ul. Szkolna 1, 43-360 Meszna

Do budynku prowadzą cztery wejścia, z czego dwa wyposażone są w schody, a dwa prowadzą bezpośrednio do budynku. W budynku jest winda, która umożliwia dostęp na wszystkie piętra. Sekretariat oraz gabinet dyrektora znajdują się na parterze, dostęp do nich dla osób niepełnosprawnych ruchowo jest umożliwiony bez barier architektonicznych. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim swoje sprawy urzędowe mogą załatwiać w sekretariacie oraz gabinecie dyrektora zlokalizowanym na parterze, z bezpośrednim wejściem do budynku bez barier architektonicznych.

Osoby te mogą również przy użyciu dzwonka, mieszczącego się przy głównych drzwiach do szkoły, z pomocą woźnej wezwać zainteresowaną osobę do kontaktu. Woźny może wpuścić osoby poruszające się na wózku inwalidzkim przez drzwi do korytarza, bezpośrednio prowadzącego do budynku na dolny korytarz szkoły, gdzie osoby mogą załatwić swoje sprawy urzędowe w sekretariacie lub u Dyrektora Szkoły.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Back To Top