Zajęcia unijne

W okresie 01.09.2018 do 30.06.2020r. nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mesznej”.

Propozycje zajęć pozalekcyjnych – koła zainteresowań – zajęcia wyrównawcze – Rok szkolny 2019/2020 – I półrocze

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 91 uczniów i uczennic uczęszczających do naszej szkoły, w tym wsparcie 13 uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych oraz podniesienie efektywności kształcenia poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycielek pracujących w szkole i doposażenie placówki oraz stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
W ramach projektu są rozwijane u uczniów kompetencje matematyczne, językowe, przyrodnicze, informatyczne oraz kreatywności i logicznego myślenia.
Diagnozę potrzeb edukacyjnych uczniów dokonano w oparciu o: ankietę dla wychowawców dot. sytuacji dydaktycznej klas, obserwację uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych, dokumentacji pedagoga szkolnego, poprzez analizę orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wprowadzono następujące zajęcia:

  • dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i przyrody dla uczniów z problemami edukacyjnymi, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez kompensowanie braków w wiedzy i umiejętnościach uczniów wynikających z trudności w uczeniu się,
  • koła; matematyczne, przyrodnicze, informatyczne i szachowe, celem wspomagania uczniów w rozwijaniu ich zadatków wrodzonych uzdolnień i zainteresowań,
  • eksperyment matematyczny i przyrodniczy jako nowa metoda nauczania,
  • zajęcia terapeutyczno – rewalidacyjne dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi.

Klauzula informacyjna dotycząca realizowanego projektu “Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wilkowice“

Pobierz i przeczytaj

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status