Pedagog szkolny

Pedagogiem szkolnym w naszej szkole jest p. mgr Marzena Nawieśniak.

Godziny pracy pedagoga:
  Poniedziałek 8:20 – 16:00
  Wtorek 8:10 – 13:40
  Środa 8:10 – 15:30
  Czwartek 8:10 – 12:40
  Piątek 8:10 – 9:40

PLAN PRACY
PEDAGOGA SZKOLNEGO 2021/2022

     I Zadania opiekuńczo-wychowawcze

    II Profilaktyka i resocjalizacja

   III Indywidualna opieka pedagogiczno – psychologiczna
   IV Pomoc materialna
    V Współpraca z rodzicami
   VI Prowadzenie dokumentacji
  VII Doskonalenie warsztatu pracy pedagoga

VIII Współpraca z rodzicami
   IX Zadania dodatkowe

 

I Zadania opiekuńczo-wychowawcze
1. Rozpoznawanie środowiska szkolnego. Wytypowanie uczniów wymagających różnorakiej pomocy opiekuńczo-wychowawczej.
2. Rozpoznawanienie sytuacji rodzinnej i edukacyjnej poszczególnych uczniów
z nauczycielami i wychowawcami (ewentualna pomoc interwencyjna).
3. Organizowanie i koordynowanie realizacji odpowiednich form pomocy dla poszczególnych uczniów.
4. Systematyczna analiza dokumentacji szkolnej uczniów (dzienniki szkolne, dzienniki uwag, prace uczniów).
5. Analiza opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych.
6. Analiza kart zdrowia uczniów i innych dokumentów dotyczących stanu zdrowia.
7. Współpraca z instytucjami i organami zewnętrznymi wspomagającymi ucznia.
w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, wychowawczych i rodzinnych:
– sąd i kuratorzy, policja, pogotowie opiekuńcze, dom dziecka,
– GOPS i ZOSiP,
– gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,
– psycholog gminny,
– asystent rodziny,
8. Konsultacje z rodzicami diagnozujące potrzeby uczniów i ich rodzin, podejmowanie współpracy.II Profilaktyka i resocjalizacja
1. Czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego – kontrola frekwencji uczniów, rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze, informowanie rodziców o absencji dziecka
i możliwych konsekwencjach wagarowania.
2. Powiadamianie organu prowadzącego o nie spełnianiu obowiązku szkolnego przez ucznia.
3. Systematyczna analiza postępów w nauce, organizowanie pomocy uczniom słabym:
– szybkie reagowanie w sytuacji nagłego pojawienia się złych ocen (dzienniki szkolne) lub nasilenia się niewłaściwego zachowania (dzienniki uwag)
– stały kontakt z nauczycielami, wychowawcami
– rozmowy z rodzicami, ustalenia dotyczące pracy w domu.
4. Objęcie uczniów mających trudności w realizacji założeń procesu dydaktyczno-wychowawczego odpowiednią formą pomocy zajęciowej (zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zespoły samopomocy uczniowskiej).
5. Opieka nad uczniami wymagającymi szczególnej troski i pomocy w związku z ciężką sytuacją rodzinną (rodziny patologiczne, uzależnione). Rozmowy profilaktyczne, podejmowanie środków zaradczych (wnioski do sądu).
6. Czuwanie nad dzieckiem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem: rozmowy indywidualne z dzieckiem i jego rodzicami, analiza przypadku celem ustalenia przyczyn zaistniałej sytuacji, kierowanie ucznia bądź jego rodziny do odpowiednich form terapii.
7. Rozpoznawanie potrzeb z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży – rozmowy z uczniami, nauczycielami, rodzicami, obserwacje, wywiady.
8. Organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej – promocja zdrowego stylu życia, nauka racjonalnego gospodarowania czasem, uczenie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych.
9. Systematyczne monitorowanie relacji interpersonalnych w klasach (zwłaszcza sprawiających trudności wychowawcze), współpraca z nauczycielami
i wychowawcami tychże klas w zakresie zintegrowanego oddziaływania na uczniów sprawiających trudności wychowawcze.
10. Opiniowanie spraw uczniów dotkniętych niedostosowaniem, przemocą domową, sporządzanie wniosków do sądu, wszczynanie procedury niebieskiej karty.


III. Indywidualna opieka pedagogiczno-psychologiczna
1. Systematyczna analiza sytuacji edukacyjnej poszczególnych dzieci – wytypowanie uczniów wymagających różnego rodzaju terapii, kwalifikowanie ich do właściwych zajęć (wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, rewalidacyjnych).
2. Konsultacje z nauczycielami, rodzicami dzieci wymagających pomocy psychologicznej lub pedagogicznej.
3. Analiza dokumentacji szkolnej, opinii lub orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej, wytworów pracy dziecka (wypracowania, zeszyty). Diagnozowanie przyczyn trudności szkolnych uczniów we własnym zakresie.
4. Kierowanie uczniów do poradni psychologoczno-pedagogicznej celem wykonania badań psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych oraz uzyskania wytycznych do dalszej pracy.
5. Opieka nad dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Organizowanie im odpowiedniej formy pracy:
– zajęcia rewalidacyjne,
– nauczanie indywidualne,
– kształcenie specjalne,
6. Koordynowanie opracowywania dostosowań wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka.
7. Zgłaszanie uczniów posiadających orzeczenia niepełnosprawności lub opinie np.
o dysleksji do OKE.
8. Pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych. Tworzenie sytuacji dydaktyczno – wychowawczych (we współpracy z nauczycielami, rodzicami) umożliwiających uczniowi osiągnięcie nawet niewielkiego sukcesu.
9. Organizowanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności wynikających z konfliktów rodzinnych.
10. Niwelowanie trudności uczniów związanych z kontaktami rówieśniczymi i środowiskowymi.

IV Pomoc materialna
1. Organizacja pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji (sieroctwo, choroba, patologia)
2. Ścisła współpraca z GOPS umożliwiająca pomoc w zakresie:
– żywienia,
– stypendiów szkolnych,
– innych form pomocy.
3. Zwalnianie uczniów najbardziej potrzebujących z opłat za ubezpieczenie, herbatę, bilety do kina itp.
4. Organizowanie wyjazdu na imprezę Mikołajkową dla uczniów znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji.
5. Współpraca z organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego (Caritas, fundacje, parafia).
6. Pozyskiwanie sponsorów celem dofinansowania obiadów lub wyjazdów uczniowskich.


V Współpraca z rodzicami
1. Indywidualne rozmowy, wzajemna wymiana informacji o uczniach.
2. Porady, konsultacje, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami ułatwiającymi przezwyciężenie trudności edukacyjnych i wychowawczych uczniów.
3. Wizyty domowe.
4. Rozmowy wspierające z rodzicami – przełamywanie uczucia beznadziejności, osamotnienia, bezradności w związku z przeżywanymi trudnościami.
5. Wyjaśnianie przyczyn pojawiających się trudności.
6. Udzielanie informacji w zakresie ochrony prawnej w sytuacji zaniedbań, przemocy ze strony dorosłych. Informowanie o konsekwencjach grożących w sytuacji ujawnienia podobnych zdarzeń.
7. Kierowanie rodziców do poszczególnych instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny. Pośredniczenie w tych kontaktach.
8. Pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji przedsięwzięć szkolnych
9. Udział w konsultacjach i zebraniach rodziców.

VI Prowadzenie dokumentacji, organizacja pracy własnej
1. Systematyczne prowadzenie dzienników zajęć:
– pedagoga,
– zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
– innych zajęć.
2. Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole:
– karty pomocy psychologiczno – pedagogicznej, karty zajęć dodatkowych (poza pomocą)
– indywidualne teczki dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
– opinie i orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej,
– pinie pedagoga,
– programy pomocowe różnego typu.
3. Rejestr uczniów objętych różnymi formami pomocy w szkole.
4. Dokumentacja dotycząca pomocy materialnej udzielonej dzieciom i ich rodzinom.
5. Dokumentacja związana z korespondencją z różnymi instytucjami.
6. Dokumentacja związana z różnymi programami realizowanymi w szkole.
7. Dokumentacja związana z niebieską kartą.
8. Notatki ze spotkań z uczniami, rodzicami, nauczycielami (notatka służbowa, notatka wewnętrzna, notatka z zajścia).
9. Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji szkolnej: statut, szkolny program wychowawczo – profilaktyczny

VII Doskonalenie warsztatu pracy pedagoga
1. Udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, kursach doskonalących itp.
2. Stała współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie doskonalenia zawodowego.
3. Samokształcenie – Internet, studiowanie literatury fachowej, śledzenie nowinek edukacyjnych i wychowawczych.
4. Zakup literatury i pomocy edukacyjnych z funduszy szkolnych i własnych.
5. Kompletowanie pomocy dydaktycznych (zakupionych i własnoręcznie zrobionych) usprawniających i uatrakcyjniających różnego typu zajęcia.
6. Ścisła współpraca z pedagogami okolicznych szkół – konsultacje, wymiana doświadczeń, wzajemna pomoc.

VIII Współpraca z Agencją Rynku Rolnego
1. Udział w akcji „Program dla szkół”(nieodpłatne dostarczanie mleka i owoców uczniom klas 1-5) – koordynowanie realizacji, prowadzenie dokumentacji.

IX Zadania dodatkowe
1. Przewodniczący szkolnego zespołu wychowawczego.
2. Opiekun samorządu uczniowskiego (opiekun pocztu sztandarowego).
3. Apele porządkowe (przygotowanie, pomoc w prowadzeniu).
4. Gazetka tematyczna poświęcona promocji zdrowia i profilaktyce.
5. Członek zespołu aktualizowania dokumentacji (Statut, program wychowawczo – profilaktyczny, procedury).
6. Prowadzenie akcji „Adopcja ucznia” w szkole.

 

                                                                                 Opracowała Marzena Nawieśniak

 

 

 

 


Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status