Świetlica szkolna1

W roku szkolnym 2019/2020 świetlica jest czynna
od godz. 7.00 do godz. 17.00.


CELE I ZADANIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

I. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój tak w sferze osobowej, jak i zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, z uwzględnieniem misji szkoły.

II. Cele szczegółowe:
1. INTEGRACJA UCZNIÓW I FORMOWANIE ICH OSOBOWOŚCI, WSPIERANIE PRAWIDŁOWEJ POSTAWY SPOŁECZNEJ.
2. PRZESTRZEGANIE ZASAD BHP, REGULAMINU ŚWIETLICY, PLANU ZAJĘĆ DNIA.
3. OBCOWANIE Z KULTURĄ NA CO DZIEŃ:
– NASILENIE ODDZIAŁYWAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO PODNIESIENIA KULTURY DYSKUSJI WŚRÓD UCZNIÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI UMIEJĘTNEGO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I WSPÓŁDZIAŁANIA W GRUPIE.
4. RACJONALNE WYKORZYSTANIE POBYTU W ŚWIETLICY NA NAUKĘ, ZABAWĘ ORAZ ROZWIJANIE SWOICH ZAINTERESOWAN I UZDOLNIEŃ.
5. UCZENIE UCZNIÓW ZARADNOŚCI, MONITOROWANIE I WSPOMAGANIE ICH ROZWOJU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KROKÓW ZMIERZAJĄCYCH DO PODNIESIENIA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI UCZNIÓW I UMIEJĘTNOŚCI DOKONYWANIA SAMOOCENY.
6. WSPIERANIE RODZICÓW W PROCESIE WYCHOWANIA DZIECI.
7. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W ŚWIETLICY ORAZ ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU PROBLEMÓW Z NIĄ ZWIĄZANYCH.
8. DBANIE O NATURALNE ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA PRZEZ PROMOWANIE AKCJI I ZACHĘCANIE UCZNIÓW DO SZERSZEGO WŁĄCZENIA SIĘ W OCHRONĘ ŚRODOWISKA.
9. REALIZOWANIE PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA ORAZ PRAW CZŁOWIEKA.
10. ORGANIZOWANIE SAMORZĄDNOŚCI ŚWIETLICOWEJ I WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOBRO WSPÓLNE.
11. ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELINICZYCH.
12. WDRAŻANIE DO KULTURALNEGO SPOŻYCIA POSIŁKÓW.

III. ŚWIETLICA SZKOLNA REALIZUJE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z:
PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO, PROGRAMU PROFILAKTYKI I KALENDARZA IMPREZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MESZNEJ.
IV. Zadania szczegółowe:
1. ORGANIZOWANIE KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA
– PRZYGOTOWANIE HARMONOGRAMU PRZERW OBIADOWYCH,
– PRZYGOTOWANIE HARMONOGRAMU PRZERW NA DRUGIE ŚNIADANIE Z HERBATĄ.
2. ORGANIZOWANIE ODPOCZYNKU CZYNNEGO, RUCHU (JEŚLI TO MOŻLIWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU).
3. AKTYWNE PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ I AKCJI SZKOLNYCH POPRZEZ UDZIAŁ ŚWIETLICY W ŻYCIU SPOŁECZNYM SZKOŁY.
4. KULTYWOWANIE TRADYCJI I ZWYCZAJÓW ŚWIETLICOWYCH I SZKOLNYCH.
5. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, WYCHOWAWCAMI KLAS I PEDAGOGIEM.
6. ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA DZIECI SZEŚCIOLETNIE, WSPARCIE I OPIEKA.
7. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA.

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status