Świetlica szkolna1

W roku szkolnym 2019/2020 świetlica jest czynna
od godz. 7.00 do godz. 17.00.


CELE I ZADANIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

I. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój tak w sferze osobowej, jak i zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, z uwzględnieniem misji szkoły.

II. Cele szczegółowe:
1. INTEGRACJA UCZNIÓW I FORMOWANIE ICH OSOBOWOŚCI, WSPIERANIE PRAWIDŁOWEJ POSTAWY SPOŁECZNEJ.
2. PRZESTRZEGANIE ZASAD BHP, REGULAMINU ŚWIETLICY, PLANU ZAJĘĆ DNIA.
3. OBCOWANIE Z KULTURĄ NA CO DZIEŃ:
– NASILENIE ODDZIAŁYWAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO PODNIESIENIA KULTURY DYSKUSJI WŚRÓD UCZNIÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI UMIEJĘTNEGO ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I WSPÓŁDZIAŁANIA W GRUPIE.
4. RACJONALNE WYKORZYSTANIE POBYTU W ŚWIETLICY NA NAUKĘ, ZABAWĘ ORAZ ROZWIJANIE SWOICH ZAINTERESOWAN I UZDOLNIEŃ.
5. UCZENIE UCZNIÓW ZARADNOŚCI, MONITOROWANIE I WSPOMAGANIE ICH ROZWOJU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KROKÓW ZMIERZAJĄCYCH DO PODNIESIENIA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI UCZNIÓW I UMIEJĘTNOŚCI DOKONYWANIA SAMOOCENY.
6. WSPIERANIE RODZICÓW W PROCESIE WYCHOWANIA DZIECI.
7. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W ŚWIETLICY ORAZ ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU PROBLEMÓW Z NIĄ ZWIĄZANYCH.
8. DBANIE O NATURALNE ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA PRZEZ PROMOWANIE AKCJI I ZACHĘCANIE UCZNIÓW DO SZERSZEGO WŁĄCZENIA SIĘ W OCHRONĘ ŚRODOWISKA.
9. REALIZOWANIE PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA ORAZ PRAW CZŁOWIEKA.
10. ORGANIZOWANIE SAMORZĄDNOŚCI ŚWIETLICOWEJ I WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOBRO WSPÓLNE.
11. ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELINICZYCH.
12. WDRAŻANIE DO KULTURALNEGO SPOŻYCIA POSIŁKÓW.

III. ŚWIETLICA SZKOLNA REALIZUJE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z:
PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO, PROGRAMU PROFILAKTYKI I KALENDARZA IMPREZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MESZNEJ.
IV. Zadania szczegółowe:
1. ORGANIZOWANIE KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA
– PRZYGOTOWANIE HARMONOGRAMU PRZERW OBIADOWYCH,
– PRZYGOTOWANIE HARMONOGRAMU PRZERW NA DRUGIE ŚNIADANIE Z HERBATĄ.
2. ORGANIZOWANIE ODPOCZYNKU CZYNNEGO, RUCHU (JEŚLI TO MOŻLIWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU).
3. AKTYWNE PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ I AKCJI SZKOLNYCH POPRZEZ UDZIAŁ ŚWIETLICY W ŻYCIU SPOŁECZNYM SZKOŁY.
4. KULTYWOWANIE TRADYCJI I ZWYCZAJÓW ŚWIETLICOWYCH I SZKOLNYCH.
5. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, WYCHOWAWCAMI KLAS I PEDAGOGIEM.
6. ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA DZIECI SZEŚCIOLETNIE, WSPARCIE I OPIEKA.
7. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA.

Back To Top