Rekrutacja na wakacje

Zasady organizacji pracy w okresie wakacyjnym
publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Wilkowice

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. Prawo oświatowe ( tj. Dz.U.2023.poz. 900 z późn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2023 poz. 2736);

Zarządzenie Nr 212/2023 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 października 2023 r. w sprawie: ustalenia przerw w roku szkolnym 2023/2024 w funkcjonowaniu publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice

 

 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilkowice funkcjonują przez cały rok szkolny 2023/2024 za wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący  Zarządzeniem nr 212/2023 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 października 2023 r. w sprawie ustalenia przerw w roku szkolnym 2023/2024 w funkcjonowaniu publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice.
 2. Harmonogram dyżuru przedszkoli w okresie wakacji:
L.p. Nazwa przedszkola Adres placówki, email Termin dyżuru wakacyjnego
1. Przedszkole Publiczne w Bystrej Bystra ul. Przedszkolna 3
biuro@przedszkole-bystra.pl
01.07 do 31.07.2024 r.
2. Przedszkole Publiczne
w Wilkowicach
Wilkowice ul. Strażacka 13
ppwilkowice@poczta.fm
01.07 do 31.07.2024 r.
3. Przedszkole Publiczne w Mesznej Meszna ul. Agrestowa 1
intendentprzedszkole@zspmeszna.pl
01.08 do 31.08.2024 r.

 

 1. Do przedszkola na dyżur wakacyjny będą przyjmowane dzieci uczęszczające obecnie do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilkowice.
 2. Liczbę miejsc w każdym z dyżurujących przedszkoli określa Dyrektor przedszkola biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i kadrowe placówki.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. W czasie dyżuru wakacyjnego tworzy się kolejną grupę jeżeli zostanie zgłoszonych do przedszkola pełniącego dyżur co najmniej 10 dzieci.
 4. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest złożenie wniosku przez rodziców:
 • dziecka uczęszczającego do tego przedszkola w roku szkolnym 2023/2024, tj. do przedszkola „macierzystego” – wniosek wg załącznika nr 1,
 • dziecka uczęszczającego w roku szkolnym 2023/2024 do innego przedszkola publicznego  prowadzonego przez Gminę Wilkowice – wniosek wg załącznika nr 2 wraz z załącznikami określonymi we wniosku.
 1. Pierwszeństwo do korzystania z przedszkola w okresie wakacyjnym mają dzieci uczęszczające do macierzystego przedszkola w roku szkolnym 2023/2024.
 2. Zapisy na pobyt wakacyjny przebiegają wg. następującego harmonogramu:

 

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka  do przedszkola na dyżur wakacyjny wraz z wymaganymi załącznikami od 13 maja do 24 maja 2024 r.
Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych na dyżur wakacyjny 29 maja 2024 r.

 

 1. Rodzic, którego dziecko zostało przyjęte do danego przedszkola na dyżur wakacyjny ma obowiązek:
 • potwierdzić  ten fakt poprzez podpisanie deklaracji w terminie do 7 czerwca 2024 r.,
 • dokonać opłaty za przedszkole w terminie do 14 czerwca 2024 r.
 1. Nieuiszczenie opłaty we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu.
 2. W przypadku większej liczby dzieci spoza przedszkola „macierzystego” ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola na dyżur wakacyjny niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje dyrektor na podstawie kryteriów wskazanych we wniosku stanowiącym załącznik nr 2.
 3. Wnioski o przyjęcie dziecka na okres wakacyjny można pobrać w siedzibie przedszkola lub ze strony internetowej przedszkola.
 4. Wypełniony wniosek rodzic składa do wybranego dyżurującego w miesiącu lipcu lub  sierpniu przedszkola w terminie określonym w pkt 8 w godzinach pracy przedszkola.
 5. Wniosek składa się:
 • osobiście w wybranym przedszkolu, pełniącym dyżur wakacyjny lub
 • elektronicznie na adres email przedszkola (skan podpisanego przez rodziców wniosku wraz z wymaganymi załącznikami)
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi zasadami obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz w obowiązujących w przedszkolu regulaminach i procedurach.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 dla dzieci z przedszkola organizującego dyżur

Załącznik nr 2 dla dzieci spoza przedszkola organizującego dyżur

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Oświadczenie o rodzeństwie kandydata

Oświadczenie o dochodach

Back To Top