Integracja sensoryczna

Podczas zajęć specjalistycznych, prowadzonych w ramach programu unijnego, zastosowana jest jedna z najnowszych kompleksowych metod terapeutycznych w Polsce, jaką jest integracja sensoryczna. Terapia ta jest oparta przede wszystkim na integracji pracy wszystkich zmysłów w ciele człowieka, które wpływają na nasze życie codzienne, a w szczególności:

  • Rozwijanie umiejętności poznawczych, przygotowanie do nauki czytania oraz pisania.
  • Doskonalenie funkcji słuchowo-językowych.
  • Zapobieganie trudnościom w nauce szkolnej.
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, zmysłu dotyku, wzroku, słuchu.

Zajęcia prowadzone są przez terapeutę integracji sensorycznej panią Mirosławę Kryger, odbywają się w dwóch grupach 4-osobowych, jeden raz w tygodniu. Uczestnikami zajęć są dzieci 6-letnie.

Celem terapii jest doskonalenie umiejętności sensorycznych, czyli przetwarzanie bodźców dotykowych, stymulowanie układu przedsionkowego, propriocepcyjnego, równowagi statycznej, jak i dynamicznej.  Ponadto doskonalenie koordynacji bilateralnej, czyli umiejętności poruszania obiema stronami ciała równocześnie, kierunkowości, lateralizacji, przekraczanie linii środkowej ciała, planowania motorycznego, świadomości przestrzennej, orientacji w schemacie własnego ciała. Bardzo ważne podczas terapii jest stymulowanie umiejętności wzrokowych, zdolności widzenia, widzenia obuocznego, śledzenia wzrokiem. Niezwykle ważne jest właściwe stymulowanie zmysłu dotyku, węchu oraz słuchu, co pozwoli właściwie postrzegać rzeczywistość oraz otaczający świat dziecka. Efektem końcowym terapii jest integracja i właściwa współpraca wszystkich zmysłów, dzięki której dziecko może w przyszłości osiągać sukcesy szkolne, radząc sobie z pojawiającymi się trudnościami.

Podczas zajęć z integracji sensorycznej wykorzystuje się wiele różnych oraz ciekawych pomocy. Najbardziej lubianą przez dzieci jest deskorolka, na której dzieci ćwiczą mięśnie obręczy barkowej, łokci, rąk, koordynację, odruchy jak TOB, STOS, ATOS pozwalają one na prawidłowe napięci oraz wzmacniają mięśnie potrzebne do nauki pisania, prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego. Deskorolka okrągła na linie, równoważnia huśtawki doskonale wpływają na rozwój układów przedsionkowego oraz proprioceptywnego, które z kolei wpływają na utrzymanie równowagi, koordynację płynność ruchu, a w szczególności rozwój funkcji poznawczych. Dzieci chętnie uczestniczą w tego typu ćwiczeniach, są one dla nich bardzo atrakcyjne. Często na zajęciach są wykorzystywane różne materiały sensoryczne do ćwiczeń dotykowych, jak również do tworzenia ścieżek sensorycznych i zabaw ruchowych, które dzieci uwielbiają. Dzięki którym wykonują specjalistyczne ćwiczenia poprzez zabawę, uczą się wytrwałości, cierpliwości, poczucia własnej wartości, poczucia bezpieczeństwa, zaufania innej osobie.

Back To Top