PROGRAMOWANIE W KLASIE III

PROGRAMOWANIE

Adresatami zajęć są uczniowie klasy IIIa. Czas realizacji obejmuje rok szkolny 2022/2023.
Niniejsze zajęcia mają na celu:

  • Kształtowanie umiejętności przedmiotowych uczniów w zakresie podstaw programowania.
  • Rozwijanie umiejętności związanych z metodologią naukową i inżynieryjną.
  • Zapewnienie uczniom możliwości rozwijania pomysłów i poszerzania wiedzy ułatwiającej zrozumienie otaczającego świata.

 

Motywem podjęcia działalności zajęć z programowania jest potrzeba dostosowania kształcenia do zmian wynikających z postępu naukowo-technicznego. Jest odpowiedzią na ogólnopolską pilotażową akcję wdrażania programowania w edukacji formalnej w szkołach publicznych, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla klasy I-III szkoły podstawowej. Zajęcia są także odpowiedzią na duże zainteresowanie uczniów tematyką programowania.
Zajęcia mają na celu rozbudzanie zainteresowania uczniów światem nauki i techniki poprzez kształtowanie umiejętności przedmiotowych w zakresie programowania oraz robotyki.
Podczas zajęć wykorzystujemy nowoczesne narzędzia edukacyjne, takie jak: mata edukacyjna, kafelki, kolorowe kubeczki oraz w dalszym etapie klocki Lego Education WeDo 2.0. wraz z tabletami. Zastosowanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych sprzyjać będzie rozwijaniu kreatywności i odwagi w podejmowaniu twórczych rozwiązań.

Prowadząca zajęcia
Beata Jakubiec


 

Back To Top
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status